175 f HOOFDSTUK IX. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Openbaar Onderwijs. Scholen. 1. 3. 4. 1000 aan de vereeniging „Armenzorg”, door H. E. van Bever, Wed. van J. C. Altink. 1000 aan het Leger des Heils, door alsvoren. 5000 aan het Roomsch-Katholiek Parochiaal Kerkbe stuur van de H. Willebrorduskerk, door J. M. Spulu Soulié, Wed. W. Vrind. Op 1 Januari 1907 werd in 59 openbare scholen lager onderwijs gegeven en wel in 32 scholen der 2e klasse, 10 scholen der le klasse, 16 burgerscholen voor jongens en meisjes en 1 burgerschool voor meisjes. In dit jaar kwamen gereed de nieuw gebouwde scho len aan de Copernicusstraat (burgerschool), waarin in Sep tember werden opgenomen de leerlingen der hulp- school aan de Hondiusstraat no. 76. In November werd deze hulpschool opnieuw in gebruik genomen. de Rotterdamsche straat (school 2de klasse), die de bevolking van de school aan de Badhuisstraat in haar geheel overnam (November 1907). de Langnekstraat (school 2de klasse). In deze school werden in December 1907 opgenomen de leerlingen uit het hulpschoolgebouw aan de Jan-van-Goyenstraat. Deze hulpschool werd ontruimd en niet meer in gebruik gesteld. de hulpschool aan de v. Ostadestraat (school 2de klasse). Begin September werd deze school geopend. In perceel Emmastraat 42 (huurhuis) werd in Novem ber eene hulp-burgerschool geopend. De leerlingen, die in de burgerschool aan de Amalia v. Solmsstraat niet geplaatst konden worden, werden in deze hulpschool opgenomen. I. Lager Onderwijs. 4 9 V n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 175