176 Leerlingen. 1907 op 3760 1810 1930 730.906,63 f 2.618,41 13.653,44 >- 4.000, 28.577,64 1 Januari 1 April 1 Juli 1 October 31 December 21014 20837 20893 20131 21242 10815 10608 10614 10095 10902 21.521,325 33.243,845 4.491,19 616.665 Kosteloos werden onder wezen op 1 Dec. 1907 Transporteeren 839.629,145 Het getal leerlingen op de openbare scholen bedroeg: Vrouwelijke. 10199 10229 10279 10036 10340 De kosten voor het openbaar lager onderwijs hebben, voorzoover zij thans reeds zijn te bepalen, in 1907 be dragen Jaarwedden der onderwijzers en onder wijzeressen Kosten voor het onderwijs aan spraakge- brekkige kinderen Vergoeding of tegemoetkoming aan onder wijzers voor huishuur Toelagen en' bijdragen tot opleiding van onderwijzers Kosten van het herhalingsonderwijs: a. Jaarwedden b. Overige kosten Handelscursus Jaarwedde van hygiënist Kosten van het instandhouden van school lokalen en onderwijzerswoningen Het aantal leerlingen op school E (Teniersstraat) be droeg op 31 December 1907; 82 mannelijke en 46 vrou welijke, waarvan in de klasse te Scheveningen (Keizer straat 294) 11 mannelijke en 5 vrouwelijke leerlingen. den medicus school- TT; 'JM'in .ui - —7 i? n 71 O n Totaal. n n n Mannelijke. n n De opgaven hebben betrekking op den laten der maand; en wijl op 1 April en 1 October de leerlingen, die de school verlieten reeds waren vertrokken en de nieuwe leerlingen nog niet geplaatst, daalde het getal op de beide genoemde datums.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 176