178 Ambtswoningen bij scholen. straat werd bij Raadsbesluit van 26 Augustus 1907 in zijn rang overgeplaatst naar de openbare lagere school aan de Van Ostadestraat. Aan den heer A. Labberton, werd bij Raadsbesluit van 16 September 1907. ingevolge het door hem gedaan verzoek, eervol onslag verleend als hoofd der openbare burgerschool aan de Van Merlenstraat. Aan de hoofden der openbare lagere scholen aan de Bleekerslaan, de Lepelstraat en de Lijnbaan werd bij Raadsbesluiten respectievelijk van 7 Januari, 22 April en 21 October 1907 ontheffing verleend van de ver plichting tot het bewonen der bij die scholen behoorende ambtswoningen. Een tijdelijke ontheffing werd bij Raadsbesluit van 11 November 1907 verleend aan het hoofd der school aan het Rijswijksche Plein. De reden, die daartoe aanleiding gaf, was gelegen in hunnen gezondheidstoestand of in die der leden van hun gezin. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ambts woningen aan openbare scholen verbonden. OPMERKINGEN. S C H O L E N. Voor vervolgklasse ingericht. Verhuurd. Voor vervolgklasse ingericbt. Lepelstraat no. 6 Zwarte,weg no. 63b Hemsterhuisstraat no. 2a id. id. id. id. id. geen. id. id. id. Aangewezen aan het H. d. S a d. Amalia v.Solmsstraat. onbewoond. ambtswoning. geen. id. ambtswoning. A. 2e klasse. Ammunitiehaven no. 10 Korte Lombardstraat no. 4 Kortenbosch no. 46 Nieuwe Schoolstraat no. 22a Lijnbaan no. 38 I Rijswijksche straat no. 157 van Ravensteynstraat no. 303 Rijswijksche Plein no. 38 Bleekerslaan no. 11 de Gheijnstraat no. 51 Aangewezen aan het H. d. S. a.d. N.W. Buitens. 254a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 178