182 Inschrijving van leerlingen. Gedurende 1907 werden 6929 kinderen ingeschreven, waaronder 2593 inschrijvingen van leerlingen, die reeds elders school gingen. De gelegenheid tot inschrijving werd als gewoonlijk bekend gemaakt, en in de regelen, waarnaar zij plaats had, kwam geen wijziging. Aan kinderen van 7 jaren, voor wie plaats werd ge vraagd vóór het oogenblik, waarop de aanwijzing der school plaats had, is steeds plaats verschaft. Het getal van hen, die op dat oogenblik den leeftijd Schoolgelden. Gedurende het jaar 1907 werd aan 1977 ouders gedu rende een termijn, loopende van 14 maanden, op hun verzoek vrijstelling verleend van schoolgeldbetaling, nadat bij onderzoek gebleken was, dat zij tijdelijk niet in staat waren, schoolgeld te betalen. Op burgerscholen bevonden zich op den 31 Decem ber 1907 103 leerlingen, voor wie half en 68 leerlingen, voor wie geen schoolgeld werd betaald. Bij Raadsbesluit van 11 Maart 1907 is besloten artikel 5 der Verordening no. 18 van 1906 (Verordening, rege lende het bedrag en de grondslagen van het schoolgeld voor de leerlingen der openbare lagere scholen), waarin o. m. de verwijdering der leerlingen van de school, wegens wanbetaling van schoolgeld, wordt voorgeschre ven. te doen vervallen. Dientengevolge verschaffen thans de artikelen 258-262 der Gemeentewet het eenig middel om tegen wanbetaling van schoolgeld op te treden (zie art. 4 der verordening no. 19 van 1906). Door dit Raadsbesluit werd voldaan aan eene motie in de Raadsvergadering van 14 Juli 1906, voorgesteld en door Burgemeester en Wethouders overgenomen, luidende: „De Gemeenteraad noodigt Burgemeester en Wethouders uit te overwegen de wenSchelijkheid van eene wijziging van de verordening, regelende het bedrag en de grondslagen en de invordering van het schoolgeld voor de leerlingen enz. in dien zin, dat de leerlingen, voor wie het schoolgeld op het aangewezen tijdstip niet is voldaan, daarvoor niet van de school worden ver wijderd”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 182