i 183 van 6 jaren hadden bereikt en niet konden worden geplaatst, bedroeg bij de opneming in de maand October voor de le en 2de klasse-scholen 254. Bij Raadsbesluit van 23 Octobor 1907 besloot de Raad het groot aantal leerlingen, ingeschreven voor de burger school aan de v. Hoornbeekstr. 5, aan welke geen plaats kon worden geboden op die school, onder te brengen in de houten hulpschool aan de v. d. Eijndestraat. Ten einde de restanten voor de burgerschool aan de Amalia van Solmsstraat te kunnen plaatsen werd in November van dit jaar de tijd, burgerschool aan de Emmastraat no. 42 geopend. De hulpschool aan de Hondiusstraat werd terzelfder tijd opnieuw geopend, ten einde de restanten voor hoogere klassen van bur gerscholen op te nemen. In October werd de schoolwoning van de school aan de Bleekerslaan voor vervolgklassen in gebruik genomen. Onderwijn aan kinderen, die behoefte hebben aan voort durende persoonlijke leiding van bijzonder daarvoor bestemde o nder w ijzers. De school E, gevestigd aan de Teniersstraat no. 74, voor dit onderwijs bestemd, nam in October 1907 eene nieuwe klasse van 16 leerlingen op. De hulpschool bleef gevestigd in perceel Keizerstraat 294. Daar dit gebouw, wat verlichting en ruimte betreft, niet voldeed aan de wettelijke bepalingen omtrent de schoollokalen, besloot de Raad in zijne vergadering van den 21 October 1907 de klassen te verplaatsen naar het schoolgebouw aan de Badhuisstraat. Veranderingen, die aan dit schoolgebouw moeten plaats vinden, zijn oorzaak, dat de overgang eerst in 1908 kan geschieden. In het personeel der school hadden de volgende mu tation plaats Tot onderwijzer, 1ste klasse, werden onderscheidenlijk met ingang van 1 October 1907 en 1 Januari 1908 be noemd L. Broekhuizen, onderwijzer 1ste klasse aan de school aan de Stortenbekerstraat 110 en S. N. Posthumus, in gelijke betrekking werkzaam aan de school aan de Hoefkade 101. Wegens benoeming tot Hoofd eener school voor ach terlijkente Arnhem werd aan den onderwijzer, 1ste klasse,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 183