184 Onderwijs in spreken Herhalingsonderwijs. J. van Woerkom, ingaande 1 Januari 1908, eervol ontslag verleend. Tot onderwijzeressen in handwerken werden benoemd de dames 11. M. J. Poot en A. C. v. d. Berg. Het medisch-paedagogisch onderzoek bleef in handen van Dr. Wijsman. Ten behoeve van .de in 1907 te Amsterdam gehouden tentoonstelling door het Comité voor het Internationaal Congres voor Psychiatrie, Neurologie, Psychologie en Krankzinnigenverpleging, werden in bruikleen afgestaan verschillende voorwerpen, betrekking hebbende op- of in gebruik bij het onderwijs aan achterlijken. Dit onderwijs bleef opgedragen aan den heer L. van Lier en mejuffrouw E. van Dantzig. Tot tijdelijke on derwijzeres werd benoemd mejuffrouw J. van Leeuwen. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag der commissie van toezicht op dit onderwijs en de daarbij gevoegde verslagen der beide onderwijzers in spreken (Bijlage n°. 42 B). Tot het geven van dit onderwijs waren in 1907 be stemd de vroegere hulpschool aan de Lijnbaan 32 en het huis aan de Koningstraat 1186, alsmede een nieuw lokaal achter de school aan het Rijs wij ksche Plein, en alle daarvoor opzettelijk ingericht. Eene regeling, betreffende het onderwijs aan spraak- gebrekkige kinderen teScheveningen, is in voorbereiding. aan spraakgebrekkige kinderen. De volgende herhalingsscholen waren geopend A. Herhalingsscholen voor meisjes, bedoeld in het 3e lid, sub 4° van artikel 17 der wet Lager Onderwijs. Deze scholen werden niet geopend, wijl zich daarvoor geene leerlingen hadden aangemeld. B. Herhalingsscholen voor jongens (zomercursus'). Deze waren gevestigd in de openbare scholen aan de Hoefkade no. 101 Geopend van Van Damstraat no. 1 j 1 April 1 October.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 184