187 Hoofden. Handelscursus. Cursussen Fransche taal. Gedurende het jaar 1907 werden 923 leerlingen in geschreven. Het geheele getal leerlingen bedroeg dus 718 jongens en 640 meisjes. Tot Directeur van den Gemeentelijken Handelscursus, tot de oprichting waarvan de Raad op 10 December 1906 besloot, werd in de Raadsvergadering van 8 April 1907 benoemd de heer K. Goudswaard, hoofd der open bare burgerschool aan de Van Hoornbeekstraat no. 5. De verschillende op den cursus betrekkelijke veror deningen werden door den Raad in zijne vergaderin gen van 30 September en 30 December 1907 en het reglement op dien cursus door Burgemeester en Wet houders op 29 November 1907 vastgesteld. De inschrijving van leerlingen voor den cursus werd opengesteld van 331 December 1907. Op 31 December hadden zich 204 leerlingen aangemeld. Tot hoofd der openbare herhalingsschool aan de Achter Raamstraat werd in de plaats van den heer K. Goudswaard, die in verband met zijne benoeming tot directeur van den Gemeentelijken Handelscursus eervol ontslag verkreeg, op 2 December 1907 benoemd de heer .1. F. Ekering, onderwijzer aan die school, tevens onder wijzer, le klasse, aan de openbare lagere school aan de Nieuwe Laantjes. Bij Raadsbesluit van 4 Maart 1907 is besloten tot het houden van cursussen in de Fransche taal aan daartoe aan te wijzen, burgerscholen. Die cursussen zijn bestemd voor kinderen van 1ste en 2de klasse scholen, die naar burgerscholen overgaan en óf nog geen les in de Fransche taal gehad hebben, öf wier kennis in dat vak nog niet evenredig is aan de kennis in andere vakken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 187