189 Schoolartsen. en 140 onvermogende leerlingen. Het getal onderwijzers is van 3 op 5 gebracht. Tengevolge van de verhooging van het gemeente- subsidie van f 300 op f 1000 onderging het onderwijs een belangrijke uitbreiding. De cursus in Kartonnage en Handenarbeid aan de school van het Departement tot Nut van 't Algemeen aan de De Ruijterstraat werd bezocht door 52 leerlingen. Het onderwijs werd in 4 afdeelingen, elk van 13 jongens, gegeven op Woensdagmiddag, telkens tweemaal l'/2 uur. Onderwijzer voor het werken in karton is J. Th. Heitink hoofd van den cursusvoor het werken in houtC. Kooijman. Den 208ten Januari 1907 bereikte het verslag van de reis van den ten vorigen jare benoemden schoolarts, Dr. J. J. Pigeaud, het college van Burgemeester en Wethouders. Hierbij was gevoegd een met redenen omkleede uiteen zetting der grondslagen, waarop naar het oordeel van den schoolarts het instituut van het medisch hygië nisch schooltoezicht in deze gemeente zoude behooren geregeld worden. In afwachting van de daarop te nemen beslissing begon Dr. Pigeaud zijn ambt uit te oefenen. Tot aan de Paasch- vacantie hield hij zich bezig met een onderzoek naar de verschillende schoolgebouwen, waarbij hij tevens de gelegenheid had kennis te maken met de hoofden der scholen en het verder onderwijzend personeel. Voor namelijk aan de quaestie der ventilatie en aan de ver lichting der lokalen, benevens aan de schoolbanken, werd daarbij door hem de aandacht geschonken. Middelerwijl diende hij des gevraagd den Wethouder van Onderwijs over sommige punten van advies, en werd hem de keuring der nieuw te benoemen onderwijzers opgedragen. Ook neemt bij steeds kennis van alle verloven wegens ziekte, door het onderwijzend personeel aangevraagd. Tusschen de Paaschvacantie en de groote vacantie werd een algemeene inspectie der schooljeugd bewerk stelligd, die zich natuurlijk alleen tot enkele hoofdzaken kon uitstrekken, daar een eigen lokaal voor onderzoek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 189