190 nog niet aanwezig was. Voornamelijk werd acht gegeven op de oogen, op het aanwezig zijn van adenoide woe keringen in de neus-keelholte en op ruggegraatsver- krommingen en zooveel doenlijk voor behandeling dooi de betreffende medici gezorgd. Na de groote vacantie werd op alle scholen, behalve de Burgerscholen, in samenwerking met de hoofden en verdere onderwijzers, die daarbij een zeer te waardeeren steun verleenen, een zeker aantal kinderen uitgezocht, voor wie in het eerlang daartoe in te richten lokaal een scherper onderzoek noodzakelijk bleek te zijn. Voor namelijk werd het oog gericht op scrofulose en tubercu lose, en zooveel mogelijk die kinderen voor dat onder zoek aangewezen, waarvan door informaties tevens vaststond, dat in hunne families reeds vroeger gevallen van tuberculose waren voorgekomen. Waar toch de tuberculose wel de meest gevreesde volksziekte mag genoemd worden, moest daaraan natuurlijk de grootste aandacht worden geschonken. Doch ook lichaamsver- krommingen en andere ernstige gebreken werden niet verwaarloosd. Zoo spoedig als het onderzoek lokaal gereed zal zijn kan met het onderzoek dier kinderen een begin worden gemaakt, waarna eventueel voorstellen kunnen gedaan worden in het belang van dit gedeelte der schooljeugd. Bij Raadsbesluit van 16 September 1907 werd besloten de bovenwoning van perceel Nieuwe Haven no. 8 te bestemmen voor den medisch-hygi├źnischen dienst. De eerste aanvrage kwam in op den 4den Januari en de laatste op den 21sten December. In het geheel zijn behandeld 4616 aanvragen, waarvan 3835 zijn toege staan, 659 afgewezen en 122 niet konden worden be handeld, omdat de ouders of verzorgers geen gevolg gaven aan de uitnoodiging tot een bespreking op het bureau. De heerschende werkloosheid deed het aantal aan vragen aanmerkelijk vermeerderen. Kosten van verstrekking, rechtstreeks van gemeentewege ter bevordering van schoolbezoek, van kleeding aan schoolgaande kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 190