191 Totaal f 4.131.81 salarissen tijdelijke hulp bureaubehoeften druk- en bindwerk diversen 836.91 257.515 f 5.226.235 Aan leerlingen der openbare scholen voor een bedrag van Aan leerlingen der bijzondere scholen voor een bedrag van Bleef in het magazijn voor In November 1906 werd, uitgegeven voor f 697.88 1907 1132.68 Aan tien kinderen, die blijkens attest van den genees heer geen klompen konden dragen, werden schoenen verschaft. De geringste uitgave voor één kind was f 0.22, zijnde een paar klompen, of f 1.70 voor een paar laarzen, de hoogste voor een jongen f9.68, voor een meisje f6,06, voor een gezin met twee kinderen f 17,12, voor een gezin met drie kinderen f22,84 en voor een gezin met vier kinderen f27.735. De maatregel om klompen in bruikleen te geven, als het eenige paar schoenen hersteld wordt, of als ’t aan de ouders niet gelegen komt om de gebroken klompen door nieuwe te vervangen, werkt naar de verklaring der betrokken schoolhoofden uitstekend, omdat er veel school verzuim door wordt voorkomen. Te Scheveningen worden de klompen voor de leer lingen der scholen aldaar verstrekt in perceel Keizer straat 294, kousen worden hun toegezonden en de kleederen moeten aan het bureau worden afgehaald. Op de gemeentebegrooting van 1907 was uitgetrokken een bedrag van f 5950, later met f 1000 verhoogd, dat als volgt is besteed Voor aankoop van kleeding schoeisel f 4.483.31 648.15 1.200.— 459.305 22.77 5 64.28 5 16.— f 6.893:825 In het geheel werd aan kleeding en schoeisel aange kocht voor f 5131.46, waarbij gevoegd werd de voor raad ter waarde van f 94.775, die op 1 Januari in het magazijn aanwezig was en waarvan werd uitgereikt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 191