192 Schoolboden. Rijksnormaallessen. voor één vak, voor elk vak méér f 8. De lessen werden gegeven in het gebouw der H. B. S. met 3-jarigen cursus aan de Raamstraat. Op 31 Decem ber 1907 bedroeg het getal deelnemers 20 mannelijke en 54 vrouwelijke. Aantal onderwijzers 8. Het schoolgeld bedraagt f 40,’s jaars voor alle vak ken. f 20. per jaar. Inrichtingen tot Opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. Bijzondere cursussen tot leiding der studiën voor de Hoofdakte. Bij Raadsbesluit van 26 Augustus 1907 werd besloten tot het stichten van een schoolbad met woning op het aan de Nieuwe Haven gelegen gemeenteterrein, en de exploitatie op te dragen aan de vereeniging „Het Haag- sche Volks- en Schoolbad” tegen eene door de gemeente te verleenen subsidie van f 2000. Het ontwerp voor den bouw is bij de Directie der Gemeentewerken in voorbereiding. Bijzondere cursussen voor de hoofdakte en de vreemde talen van de afd. Den Haag van den Bond van Ned. Onderwijzers, welke worden gehouden in het school gebouw N.-W Buitensingel no. 254. Het getal leerlingen De Rijksnormaallessen I werden den 1 April 1907 opgeheven. De Rijksnormaallessen II werden gegeven in de schoolgebouwen aan de Bakkersstraat 59, de Korte Lombardstraat 7, de N. W. Buitensingel 254 en de De Gheijnstraat 51. De directeur de heer W. de Vletter, werd bijgestaan door 11 onderwijzers en 1 onderwijzeres. Het getal leerlingen bedroeg 19 mannelijke en 45 vrouwelijke. Gemeentelijke cursus voor de Hoofdakte, ingesteld bij Raadsbesluit van 7 Aug. 1883.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 192