193 Bijzondere inrichtingen tot opleiding 1-1, 3, 9, 114, Het getal Bijzondere kweekscholen zijn nog die van Mevrouw van de WateringVisser (Oude Molstraat 36), met 25 vrouwelijke leerlingen, 10 onderwijzeressen en 2 onder is Bijzondere cursus voor de hoofdakte voor R.K. onder wijzers, gevestigd aan den Z.-O. Binnensingel no. 66. Het getal leerlingen bedroeg 15. Het getal leeraren, behalve de directeur, 3. De cursus, duurt 2 jaren. Con tributie f 40,— per jaar. van onder ic ijzers. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, Elandstraat 130. mannelijke onderwijzers bedroeg vrouwelijke mannelijke leerlingen vrouwelijke Het schoolgeld per cursus bedroeg per leerling f 50. f 25.of nihil. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen, genaamd „de Christelijke Normaalschool”, door de Regeering erkend en gesubsidieerd als bijzondere kweek school. Zij is gevestigd in het gebouw Prinsestraat no. 44. De lessen werden gegeven door den Directeur, JD. de Visser Smits, en 5 vaste onderwijzers, 2 privaat onderwijzers en een privaat-onderwijzeres. Het getal kweekelingen op 31 December 1907 bedroeg 73 (32 mannelijke en 41 vrouwelijke). Aan de inrichting is verbonden een cursus ter opleiding voor de hoofdakte, waarvan de lessen insgelijks gegeven worden door het personeel der’ Normaalschool. bedrbeg in 1907 110, waarvan 56 mannelijke en 54 vrouwelijke. Het onderwijzend personeel bestond uit 9 onderwijzers en 1 onderwijzeres. Nog werd gelegenheid gegeven tot het bij wonen van zoogenaamde occasioneele cursussen. Het cursusgeld klimt van f' 1,- voor één wekelijksch lesuur tot f4,50 voor acht wekelijksche lesuren. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 193