195 Leerlingen. Het personeel aan de gemeente-bewaarscholen was samengesteld uit: 8 hooiden, 24 onderwijzeressen van den lsten rang, 3<) 2den 32 kweekelingen, aan de bijzondere scholen uit: 35 hoofden, 61 onderwijzeressen, 98 kweekelingen en helpsters. Het examen voor het verkrijgen der akte van bevoegd heid om aan het Hoofd eener gemeentelijke bewaarschool te 's-Gravenhage te staan, werd gehouden 4 October; daaraan namen deel 11 candidaten, zoo van hier als van buiten, waarvan er 5 slaagden. Het examen tot het verkrijgen der akte van bevoegd heid om onderwijs te geven aan een gemeentelijke bewaarschool te ’s-Gravenhage, werd gehouden op 24 September en volgende dagendaaraan namen deel 29 candidaten, zoo van hier ter stede als van buiten, waar van er 17 slaagden. Op de openbare bewaarscholen bedroeg het getal leerlingen op 1 Januari2627 1 April2540 1 October2451 31 December 2561 Ingeschreven werden gedurende 1907 2338 kinderen. Op de bijzondere bewaarscholen bedroeg het getal leerlingen op 1 Januari4229 1 April4219 1 October3906 31 December 4383 In 1907 kwamen 7 aanvragen in van Besturen of hoofden van-bijzondere bewaarscholen om eene subsidie uit de gemeentekas. Eene aanvraag moest worden afgewezen, daar het schoolgeld meer bedroeg dan f24.’sjaars, in welk geval de verordening het verleenen van eene subsidie niet toelaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 195