199 Burgeravondschool, verbonden aan de Ambachtsschool. Deze school werd bezocht door 134 leerlingen, terwijl de daaraan toegevoegde avondschool voor volwassenen bezocht werd door 67 leerlingen. De directeur en de leeraren der Ambachtsschool geven aan deze beide inrichtingen onderwijs. Am bachtsschool. Het personeel der school bestond uit een Directeur, 24 leeraren en een assistent. De cursus sloot met 319 leerlingen, waarvan 73 met getuigschrift werden ontslagen. De nieuwe cursus begon met 352 leerlingen, waar onder 119 nieuwe. Het getal nieuwe leerlingen is ge ringer dan vorige jaren, doordat de 2e en 3e klasse gesplitst ^moesten worden. Aan 36 leerlingen werd gratis plaatsing op de school verleend. De school genoot subsidiën van het Rijk tot een bedrag van f30.000.van de Provincie Zuid-Holland f 3500. van de gemeente 's-Gravenhage t 39.799. De verbouw van de school werd met kracht ter hand genomen en zal omstreeks Juni 1908 gereed zijn. C. Hoogere Burgerschool voor meisjes. Aan 18 leerlingen der hoogste klasse werd aan het einde van den cursus 1906 1907 een diploma uitgereikt voor alle vakken. Aan schoolgeld werd ontvangen f 14.936,67. De kosten van het onderwijs aan de drie Hoogere Burgerscholen met 5-j. c., de H. B. S. met 3-j. c. en de Hoogere Burgerschool voor meisjes bedroegen (zonder de jaarwedden van de leeraren) f 27131.18. Het tekort werd door de gemeente gedragen. Zeevaartkundige lessen. Het hoogste getal leerlingen, dat de school bezocht, bedroeg in Februari 50. Naar ouderdom waren de leer lingen in drie klassen verdeeld. De kosten van het onderwijs over 1907 bedroegen, buiten de wedde van den leeraar, f 184,98 en werden geheel door de Gemeente gedragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 199