200 Teékenscholen. De teekenschool van den Ned. R.-K. Volksbond telde bij den aan vang van den cursus 1907/08 124 leerlingen. 7 leeraren zijn aan de school verbonden. Het eind diploma werd aan 9 leerlingen uitgereikt. Zij genoot een subsidie van de gemeente van f 250, van de Provincie van f 150,en van het Riik van f 700,—. De teekenschool der Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Scheveningen werd bij den aanvang van den cursus 1907/08 bezocht door 63 leerlingen. Het aantal onderwijzers bedroeg 4. De subsidiën bedroegen Vakschool voor meisjes. Het totaal getal der leerlingen, die cursussen vóór volledige opleiding volgden, bedroeg 216. Tot de vijfmaandelijksche cursussen werden in Fe bruari en September te zamen toegelaten 139 leerlingen, tot de jaarlijksche cursussen in September 1907 een totaal van 119 leerlingen. Van wege de Gemeente werden kosteloos geplaatst 17 leerlingen. Wegens plaatsgebrek konden niet worden geplaatst 35 kostuumnaaisters, 3 leerlingen voor de opleidingsles, 18 dienstboden en 25 leerlingen voor de voorbereidende klasse. De school genoot een subsidie van de Gemeente van f 6.500.van de Provincie van f 1000,- en van het Rijk van f 7000, Industrieschool voor meisjes. Aan deze school, gevestigd in de van Diemenstraat 202, gaven, behalve de Directrice (mej. J. S. Beijdals), 17 ieeraressen onderwijs. Het schooljaar ving aan met 215 leerlingen. Van de leerlingen verkregen 10 het schooldiploma in boekhouden: 1 het schooldiploma voor lingerie 18 de akte voor nuttige Handwerken L.O. j staats- 5 de akte voor Fraaie Handwerken L.O. i examen. De school genoot van gemeentewege een subsidie van f 9.500,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 200