201 van de Provincie Bijzondere Middelbare School voor Handel en Administratie. 1 1909. 1909. 1909. 1909. 1909. f 300,van de Gemeente, f 150, en f 300,van het Rijk. De teekenschool der vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, Westeinde 173, werd bezocht door 81 leer lingen, terwijl aan de school 5 onderwijzers waren ver bonden. Zij genoot aan subsidiön f 700,van het Rijk, f 150,van de Provincie en f250,— van de Gemeente. Omtrent de Academie van Beeldende Kunsten wordt verwezen naar het Verslag van den Raad van Beheer, als n°. 25 onder de bijlagen van dit verslag. Mr. J. H. Andries, Secretaris II. E. de Bruin Mr. C. Krabbe W. van Marken J. C. Gijsberti Hodenpijl. Aftreding. Oct. De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs bestond op 31 December uit de heeren: Aan deze school, gevestigd aan de Laan van Meerder- voort 104, Directeur de heer F. Tymstra, bedroeg het getal leerlingen over het jaar 1907 gemiddeld: in de eerste handelsklasse 33, in de tweede handelsklasse 123, in de klasse tot opleiding voor het notarieel examen 2. Aan de avondcursussen in Boekhouden, Handelsre- kenen en Handelsrecht en in vreemde talen, namen 35 leerlingen deel. De Hoogere Burgerschool met 3-j. c. aan de school verbonden werd door 10 leerlingen bezocht. Met September 1907 werd de inrichting van den vroegeren tot het L.O. behoorende voorbereidenden cursus gedeeltelijk gewijzigd. De le klasse werd n.l. geheel overeenkomstig de le kl. H. B. S. ingericht, terwijl naast de uit de vroegere 2de klasse voortgeko men 3e klasse tot opleiding voor de tweejarige handels- school een nieuwe klasse 3a gevormd werd voor oplei ding tot het toelatingsexamen voor de 4de klasse der openbare H. B. S. met 5-j. c., met een leerplan gelijk aan dat der 3e klasse H. B. Scholen. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 201