203 Uit het verslag over 1907 van den staat en de ver- Door het Bestuur van de „Koninklijke Nationale Zang school” wordt medegedeeld, dat de Vereeniging aan het einde van het vereenigingsjaar 19061907 190 werkende leden telde en wel 118 dames en 72 heeren; het aantal donateurs bedroeg 56. De oefeningsavonden, des Dinsdags voor de heeren en des Woensdags voor de damesafdeeling, werden in het algemeen trouw bezocht. Den Bisten Januari gaf de Vereeniging een concert in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en op den 23sten Maart, door het Comité voor de De Ruyter- feesten daartoe uitgenoodigd, werd een concert gegeven ter uitvoering van de De-Ruyter-Cantate, benevens van eenige andere koorwerken. Dit concert werd bijgewoond door II. M. de Koningin-Moeder. Bij de viering van het 50-jarig bestaan der Vereeni ging werd op den 17den September een groot feestconcert gegeven in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen en op den disten Augustus, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, werd in den Koe kamp de De-Ruyter cantate uitgevoerd, waaraan de Ver eeniging hare medewerking verleende. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Vereeni ging werd ook een Nationalen Zangwedstrijd voor Mannen- en Gemengde Koren uitgeschreven. Van het voor die gelegenheid samengestelde Eere-Comité trad als voorzitter op de Burgemeester dezer gemeente, ter wijl door Z. K. H. den Prins der Nederlanden het eere- voorzitterschap was aanvaard. Medailles of bijdragen voor den aankoop van medailles werden geschonken o.m. door H. H. M. M. de Koningin en de Koningin-Moeder, Z. K. H. den "Prins der Nederlanden en den Burgemeester der Residentie, terwijl het Gemeentebestuur een sub sidie van ten hoogste f 500 verleende. Onder no. 40 der bijlagen is opgenomen een verslag van het Haagséh. Comité voor de Nationale Feesten. Het verslag van de Commissie van Beheer over het Gemeentemuseum wordt als no. 36 onder de bijlagen aangetroffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 203