205 dan aanschouwelijke lessen aan de leerlingen gegeven. Voor het Museum werd aangekocht een vrouwen beeldje (afgietsel van het graf van Philips den Schoone), terwijl het Jaarverslag over 1906 van de Ned. Vereeni- ging „Arti et Industriae” ten geschenke werd ontvangen. Verschillende voorwerpen werden in bruikleen afgestaan. De Aederlandxche Vereeniging ter Bevordering van Kunstnijverheid „Arti et Industriae" deelt ons mede, dat zij in het jaar 1907 bestond uit: 1 eere-voorzitter, 4 eereleden, 3 donateurs, 160 gewone-, 49 kunstlievende-, 10 buiten-leden en 2 adspirant-leden. Het jaar 1907 was aangevangen met een kassaldo van f 364,49, de ontvangsten bedroegen f 1539,69 en de uitgaven f 1002,62’, zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 537,06s. De prijsvragen, dit jaar uitgeschreven, hebben niet het succes opgeleverd, dat het Bestuur er zich van had gedacht. Ze zullen geheel omgewerkt, het volgend jaar opnieuw ter beantwoording worden aangeboden. Er hadden in 1907 10 bestuurs- en 8 ledenvergade ringen plaats, die alle druk bezocht werden. Belangrijke voordrachten en kunstbeschouwingen werden weder gehouden. Onder de voordrachten dienen genoemd te worden: „Wanden, vloeren en plafonds”, historisch overzicht met lichtbeelden; „Onze tijd, onze kunst”, voordracht van den oud-voorzitter, den heer Nieukerken: „Japansche Houtsneekunst”Jacob van Campen en zijn tijd” met lichtbeelden van het Paleis te Amsterdam en zijne omgeving: „De munt en gedenk penning als kunstwerk”; „Oude Binnenhuizen in Neder land” met lichtbeelden. Van de kunstbeschouwingen mogen worden vermeld: „De Dom van Utrecht”, groot plaatwerk. Expositie van foto’s en teekeningen van werken door de leden in de laatste jaren ontworpen en vervaardigd; antwoorden op de le serie prijsvragen voor de „Bricorna” van de Gebrs. van de Loo te Dieren een collectie japansche houtsneden; het fraaie plaat werk het Paleis te Amsterdameene collectie munten en gedenkpenningen en afbeeldingen daarvan, benevens de ontwerpen in teekening en in gipsafgietsels; „Oude Binnenhuizen in Nederland”, le en 2e aflevering; het plaatwerk: het Stadhuis te Leiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 205