206 Het Bestuur werd door H. M. de Koningin in de ge legenheid gesteld de Indische Zaal in het Paleis aan het Koordeinde in oogenschouw te nemen: in Juli werd door de Vereeniging een bezoek gebracht aan Leiden, waar het Stadhuis, de voornaamste kerken en andere merkwaardige gebouwen werden bezichtigd. In het jaarverslag over 1907 van het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio" vinden wij o. m. vermeld, dat als lid zijn toegetreden: 12 donateurs, 3 werkende, 13 buitengewone en 5 kunstlievende leden, te zamen 33 leden: terwijl door overlijden, opzegging of om andere reden afvielen24 donateurs, 7 werkende, 6 buiten gewone, 4 societeits- en 9 kunstlievende leden, te zamen 50 leden. In de Kunstzalen werden de volgende tentoonstel lingen en kunstbeschouwingen, van het Genootschap uitgaande, gehouden 416 Januari, groepen-tentoonstelling. bezocht door II. M. de Koningin-Moeder, Z. K. II. Prins Hendrik der Nederlanden en Z. H. den Vorst von Reuss. 10 Januari, kunstbeschouwing, portefeuille van Me vrouw de Douairière Mr. A. van Naamen van Eemnes: 19- 30 Januari, groepententoonstelling, bezocht door H. M. de Koningin-Moeder: 31 Januari, kunstbeschouwing, portefeuille der wer kende leden 920 Maart, groepen-tentoonstelling, bezocht door H. M. de Koningin-Moeder; 21 Maart, portefeuille der werkende leden. 23 Maart3 April, groepen-tentoonstelling, bezocht door H. M. de Koningin-Moeder. 18 April, kunstbeschouwing van aquarellen en teeke- ningen, bijeengebracht uit de collecties van de heeren Bignell, Bolten, Dijk, van Essen, Jansen van Afferden, Maris, Martens, Mesdag, Spaan, Schriller, Smit, Thomsen, Tiele, 'l'ersteeg en Zürcher; 20 April1 Mei, groepen-tentoonstelling, bezocht door H. M. de Koningin-Moeder; 415 Mei, groepen-tentoonstelling, bezocht doorH. M de Koningin en II. M. de Koningin-Moeder. 417 Mei, tentoonstelling van etsen en lithografieën door Alphonse Legros, bezocht door H. M. de Koningin- Moeder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 206