207 schilderijen en In het vereenigingsjaar 19061907 werden door de „Haagsche .Kunxtkring” de volgende tentoonstellingen gehouden van 621 October 1906, tentoonstelling van schilde rijen, aquarellen, beeldhouwwerken, enz., vervaardigd door de leden der eerste afdeeling; van 1 14 December 1906, tentoonstelling van Japan- 1829 Mei, groepen-tentoon stelling. 427 Mei, eere-tentoonstelling van teekeningen door Willem Roelofs. 7 November, kunstbeschouwing, portefeuille der wer kende leden. 19 December, kunstbeschouwing, portefeuille van den heer A. Mos te Arnhem, bezocht door H. M. de Konin- gin-Moeder 431 December, tentoonstelling van aquarellen, tee keningen en grafische kunsten, bezocht door H. M.. de Koningin-Moeder. Op de tentoonstellingen en kunstbeschouwingen van het werk der werkende leden van het Genootschap werden verkocht: 77 schilderijen, 40 teekeningen, 8 etsen, 12 litografieën en 1 brons, tezamen voor f26.474,62®. De portefeuilles werden Haren Majesteiten de Konin gin, de Koningin-Moeder en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, met Hoogstderzelver goed keuring ter bezichtiging toegezonden. De portefeuilles werden bovendien nog ter bezichtiging aangevraagd te Arnhem. Groningen, Hoorn, Kampen, Winschoten en Zutphen. Adressen werden door het Bestuur gezondenaan den Gemeenteraad in zake het plaatsen van een monu ment voor Christiaan Huijgens en eene adhesie-betuiging met het adres door het Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten aan den Gemeenteraad gericht, om verhooging der Gemeentelijke subsidie voor genoemde Academieaan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in zake den aankoop der collectie Six en aan de Hol- landsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, betreffende het Huijgens-monument. De ontvangsten bedroegen over het afgeloopen jaar 1' 21.355,38® en de uitgaven f24.393,81, zoodat er op 31 December een nadeelig saldo was van f 3.038,42®.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 207