I 208 Het bestuur der vereeniging „Die Haghe' deelde ons mede, dat zij 793 leden telt en dat de samenstelling is als volgt: Beschermvrouw 11. M. de Koningin, Eere- Voorzitter de Prins der Nederlanden, Donatrice H. M. de Koningin-Moeder en verder 2 donateurs, 7 eereleden, 390 gewone, 375 buitengewone en 16 correspondeerende leden, tegen 810 in het vorig jaar. sche houtdrukken uit een particuliere verzameling; van 23 Januari5 Februari 1907, tentoonstelling van schilderijen, beeldhouwwerken en aquarellen, vervaar digd door de werkende leden 222324 Maart 1907, tentoonstelling van historie prenten, betreffende Michiel Adriaansz. de Ruyter en de geschiedenis van het zeewezen uit zijn tijdperk, (in samenwerking met de vereeniging „Die Haghe”) van 20 Juni-10 Juli 1907, tentoonstelling van schil derijen, beeldhouwwerken, enz., vervaardigd door de werkende leden. Deze verschillende tentoonstellingen werden, behalve door de leden der vereeniging, goed bezocht door be talende personen. De leden der Toynbee-vereeniging hadden dit jaar op bepaalde dagen kosteloos toegang. Op 26 en 27 November 1906 werd eene kunstbe schouwing gehouden van de inzendingen voor de rond gaande portefeuille der vereeniging. Deze portefeuille werd in het afgeloopen jaar ter expositie in verschillende plaatsen rondgezonden, alwaar gezamenlijk een 50 stuks werden verkocht. Het bezoek der teekenavonden was in het afgeloopen jaar in vergelijking met het vorige veel beter en over den geheelen duur regelmatiger, terwijl het op het einde van het seizoen nog toenam, hetgeen reden geeft deze avonden ook dit jaar weder te houden en wel iederen Woensdag en Donderdag. Verschillende lezingen, voordrachten en muzikale uitvoeringen werden in het vorig jaar gegeven'. Het ledental der Vereeniging was op 31 Juli 1907 276 tegen 281 bij het einde van het vorige jaar. In de ver schillende afdeelingen nam het aantal der werkende leden toe, terwijl bij de gewone en kunstlievende leden door overlijden en vertrek naar elders eene kleine ver mindering was waar te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 208