209 Er hadden in den loop des jaars twee vergaderingen en twee buitengewone bijeenkomsten plaats. In de jaar vergadering op 4 Maart sprak de heer P. A. M. Boele van Hensbroek over den Nederlandschen Spectator; in de laatste vergadering op 18 December sprak Dr. C. Hofstede de Groot over Johan Vermeer van Delft en Karei Fabricius. Beide lezingen werden door een toe passelijke Kunstbeschouwing geïllustreerd. In de buitengewone bijeenkomst op 28 Januari hield Dr. W. W. v. d. Meulen eene lezing over de beteekenis der Haagsche opstootjes in den Patriottentijd, terwijl Mevr. Trims Post van Amsterdam verzen zei van Vondel Hooft, Bilderdijk. Helene LapidothSwart en Kloos. Ter herdenking van den BOOsten geboortedag van Michiel Adriaanz. de Ruyter op 21 Maart trad Prof. Dr. P. J. Blok als spreker op, terwijl hij na de pauze lichtbeelden vertoonde van personen en gebeurtenissen uit de ge schiedenis van ons zeewezen. Bram van der Stap van Delft zong op dien avond eenige toepasselijke oud- Hollandsche liederen. De de Ruytertentoonstelling, welke den volgenden dag- in den. Haagschen Kunstkring werd geopend, was op initiatief van „Die Haghe” gezamenlijk met dit Ge nootschap georganiseerd. Zij omvatte voornamelijk pren ten uit den atlas van den Heer J. van Stock te Rot terdam, pamfletten uit de Kon. Bibliotheek en manuscrip ten uit het archief van De Ruyter, berustende op het Rijksarchief. Op 22, 2B en 24 Maart hadden matinees plaats. Op 5 October werd een uitstapje gemaakt naar Rot terdam, terwijl de leden op 6 Juli in de gelegenheid werden gesteld tot het bijwonen der jaarvergadering van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond te Kampen. Bovendien ontvingen de leden een uitnoodiging tot een bezoek lo. aan de Indische Zaal in het Kon. Paleis, 2o. aan de Grafelijke zalen op het Binnenhof, welke bij de leden der Vredesconferentie in gebruik zijn geweekt en Bo. aan een Matinée, welke ter gele genheid van den verjaardag van H. M. de Koningin- Moeder, door het Haagsch Comité voor Volksfeesten in den Koekamp werd gegeven. Met het extraheeren der Transportboeken uit het rechterlijk archief van den Haag werd geregeld voort- 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 209