210 In het ons toegezonden verslag over het jaar 1906 1907 van het Letterkundig Genootschap „Oefening kweekt kennis” wordt medegedeeld, dat het ledental met eene verrassende rijzing aan het begin en een even sterke teleurstellende daling aan het einde van het jaar op dezelfde hoogte is gebleven. Achtereenvolgens traden voor de leden als spreker op Mr. C. Bake, Albert Vogel, Henri Dekking uit Rotter dam. Mevrouw Top van RhijnNaeft’, Dr. Dyserinek, Freule S. Wichers, Dr. II. IJ. Groene wegen uit Leiden, Mej. W. Wessel, A. Schinkel uit Amsterdam, R. Roobol, Mr. .1. Limburg, Joh. W. Broedelet, W. Graadt van Roggen uit Nijmegen, Prof. Dr. H. Brugmans, Joh. Hans, Dr. II. Blink en Ph. C. la Chapelle. gegaan, terwijl twee Dames aan het werk werden ge steld om een begin te maken met het extraheeren der protocollen van de Haagsche Notarissen. Van wege het Bestuur van „De Leeninrichting" werd medegedeeld, dat het ledental geen noemenswaardige verandering onderging: het bewoog zich tusschen 115 en 105. In het Bestuur hadden geene mutatiön, wel enkele aanvullingen plaats, zoodat het thans in zijn geheel, zoowel als in zijne onderdeden, op de vereischte getal sterkte gebracht is. De finantiëele toestand, hoewel niet rooskleurig, wekt echter geen bezorgdheid, daar de volgende jaarrekening vermeerdering der inkomsten vanzaalhuurzalaanwijzen. De bibliotheek, laatstelijk aangevuld met een 40-tal werken, heeft het geheele jaar door vele afnemers, waaronder verscheidene, die uitsluitend om haar tot het lidmaatschap toetradenzij beantwoordt ten volle aan de verwachting. De winterbijeenkomsten, negen in getal, waarop o. m. lezingen werden gehouden door Dr. van Gheel Gilde- meester, J. W. Nieuwenhuizen, P. H. Lamberts, J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl en A. Beekman, ge noten ook dit jaar groote belangstelling. Uit het ons toegezonden jaarverslag der Openbare Leeszaal en Bibliotheek blijkt, dat dit jaar evenals het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 210