211 HOOFDSTUK X. Armwezen. Wij verwijzen naar het verslag van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen als bijlage no. 26. waarin ook opgaven betrekkelijk het Bestedelingenliids zijn gedaan. Wat betreft de geneeskundige hulp aan armen ver strekt, die in hunne woningen worden verpleegd, ver wijzen wij tevens naar Hoofdstuk VIa V. vorige voor de instelling een tijdperk van gestadigen bloei was; het aantal bezoekers, dat in Januari 1907 gemiddeld 97 per dag bedroeg, steeg in December tot 121; het totaalcijfer over 1906 was 21111 tegen 33086 in 1907. Ten opzichte van 1906 is het aantal mannen toegenomen met 57.8 pCt., het aantal vrouwen met 42.15 pCt., het totaal aantal der bezoekers met 56.7 pCt. Het aantal boekwerken steeg tot 3400 (in 4000 banden) en het aantal maand-, week- en dagbladen tot 250. Het aantal leden, dat in Januari 1907 ongeveer 410 bedroeg, met een gezamenlijke contributie van f812, is door bedanken of overlijden met eenigen verminderd daartegenover staat een zoodanige aanwinst, dat het totaalcijfer op 1 Januari 1908 415 bedroeg met een totale contributie van f 801,75. Uit het verslag over 1907, betreffende de Werkinrichting voor hidpbehoerende blinden, stippen wij aan, dat weder van verschillende personen bijdragen in de kosten van onderstand van door hen aangewezen blinden werden ontvangen. Behalve eenige giften, waaronder die van H. M. de Koningin en een tweetal legaten, werd aan contribution ontvangen een bedrag van f 4181,50; de verkochte goederen en verrichte werkzaamheden gaven een op brengst van f 5747,76, terwijl de gekweekte rente f 1838,34 bedroeg. Aan arbeidsloon en, salarissen, gratificatiën en pen sioenen werd uitgekeerd de som van f 8787,15, als aandeel der werklieden in de opbrengst der verkochte goederen een bedrag van f 1141,en als toelagen aan de werklieden f 354,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 211