212 h De uitgaven hebben in ’t geheel bedragen f 15274,30s en de ontvangsten f 15142,75, zoodat de rekening op 1 Januari j.l. een nadeelig saldo aanwees van f 131,55s. Het aantal blinden bedroeg op 31 December 30. Aan de mededeelingen aangaande de werkzaamheden van den „Christelijke. Volksbond" van 1 November 1906 tot 1 November 1907 ontleenen wij het volgende: Op de cursusvergaderingen traden achtereenvolgens o.a. als sprekers op de heeren Ekering, Prof. Dr. P. H. Ritter uit Utrecht, Dr. Joh. Dyserinck. Dr. F. van Gheel Gildemeester, Dr. G. J. Brutel de la Riviére, F. Smitt Kleine uit Doorn, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, Air. J. C. de Marez Oijens en J. Pelser. Aangaande het arnbachtsonderwijs wordt o. m. mede gedeeld, dat de betrokken commissie met voldoening op het afgeloopen jaar kan terugzien. Het aantal aanvragen om plaatsing op eenige inrichting van ambachts- of teekenonderwijs neemt gestadig toe. Ook dit jaar werd aan hen, die naar het oordeel der commissie daarvoor in aanmerking kwamen, eene geldelijke ondersteuning toegekend. Aan de Arbeidsbeurs voor mannen werden ingeschreven 834 personen, van wie er 710 werden aanbevolen, 364 geplaatst werden bij de werkverschaffing en 141 bij verschillende patroons. Aangaande de Arbeidsbeurs voor vrouwen zij vermeld, dat van de 897 vrouwen, die zich in het afgeloopen dienstjaar voor werk lieten inschrijven, er 801 van eene aanbevelingskaart zijn voorzien en aan werk geholpen, en wel: 759 ais werkvrouw, 34 als noodhulp-dienstbode, 5 als naaister en 3 als huishoudster. Uit vorenstaande opgave blijkt, dat, terwijl in het vorige dienstjaar slechts aan 668 vrouwen werk is kunnen worden gegeven, dat getal voor het nu afgeloopen dienst jaar weer 133 grooter is geweest. Met betrekking tot de werkverschaffing wordt mede gedeeld, dat tusschen December en Maart 364 personen aan werk werden geholpen, tegen een weekloon van f6. Van de gereed gemaakte goederen werden af en toe verkoopingen gehouden, in het geheel 7 maal met een totaal opbrengst van f 1500: de eerste verkooping was uitsluitend van kachels en werd in October gehou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 212