213 Het Bestuur der afdeeUng s-Gravenhage ran den Neder- landxchen Roomxch-Katholieken Volksbond deelde ons mede, 'lat het aantal leden met inbegrip van de afdeeling Scheveningen in het afgeloopen jaar ongeveer 2000 bleef. Aan werklooze leden werd uit de werkloozenkas ruim f 1100 uitgekeerd, het welk deels door schenkingen en verder door de opbrengst van uitvoeringen was ver kregen. In zake het ontwerp-werkloozenverzekering den, daar, met het oog op het in orde maken, reeds half September enkele werklooze smeden aan het werk gezet waren. De uitdeelingen van brood en koffie hadden plaats van 31 December tot 13 Februari. Door de commissie wordt steeds zooveel mogelijk toegezien, dat geen misbruiken plaats hebbenwaarschijnlijk hierdoor en ook door de gelegenheden elders, o.a. door het verstrekken van warm voedsel aan schoolkinderen op hetzelfde uur ver strekt, wordt het gebruik maken van de uitdeelingen gaandeweg minder. Aangaande de Dienstverrichting kan worden mede gedeeld, dat voortdurend 75 man werkzaam waren en in drukke tijden omstreeks 90 man. De kiosk op het Plein werd verplaatst naar het Lange Voorhout en het kantoor in de Ruyterstraat werd overgebracht van per ceel no. 59 naar perceel no 66. Een nieuw bijkantoor werd gevestigd in de Obrechtstraat no. 240. Het materieel werd geregeld onderhouden en naar behoefte uitgebreid o.a. met eenige wagens; het bestaat uit twee groote verhuiswagens, ruim 40 meubel-, hand en pakketwagens, touwen, takels, gereedschappen, enz. Over het geheelejaargenomen verdienende bestellers f9.50 per week, uitgenomen de fooien, die hun per soonlijk ten goede komen. Uit het Ziekenfonds, dat gevormd wordt door weke- lijksche betaling a f 0.10 per man, door storting van opgelegde boeten en andere bijdragen, behoefde slechts een enkele uitbetaling van f4.per week plaats te hebben. De rekening van den Bond, loopende van 1 October 1906—30 September 1907, wijst eene ontvangst aan van f9569,59 en eene uitgaaf van f6479,39 en dus sluitende met een batig saldo van f 3090,20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 213