werd door het Bestuur een adres tot den Gemeenteraad gericht. Bij het uitkeerings- en ondersteuningsfonds zijn onge veer 1550 leden aangesloten; 126 nieuwe leden traden toe, terwijl 143 leden werden afgeschreven. Bij ziekten werd uitgekeerd f 7730.— bij overlijden f 1650,—. Bij het ziekenfonds werden ingeschreven 276 nieuwe leden en 226 leden afgeschreven. Ontvangen werd f 11459,40; uitgekeerd werd bij ziekten f 1048,50, bij bevallingen f 231 en bij overlijden f 295. Uit het jaarverslag der vereeniging Armenzorg, over 19061907, stippen wij het volgende aan: Wegens vertrek naar Indië verliet Mr. N. A. M. van Aken het Bestuur. In zijn plaats, doch tevens met uit breiding van het aantal bestuursleden, koos de Sep te in- bervergadering in het bestuur de heeren A. M. Joekes. J. J. C. van Leeuwen van Duivenbode en H. P. Wit- sen Elias. Het aantal huisbezoekers, op 1 October 1906 76, was op 1 October j.l. tot 91 gestegen. De ondersteuning in geld of geldswaarde heeft dit jaar het bedrag van f 28.957,94'/2 bereikt, een som zoo hoog als nooit te voren. Het aantal aanvragen rees niet merkbaar, het getal afgewezenen bleef constant, maar het totaal der ondersteuningen, en dus ook de gemid delde ondersteuning per gezin, steeg aanmerkelijk. Aan het Comité uit de werkloozen werd een subsidie van f 1500,verleend. Op de teekenschool voor jongens en op de naai- en breischool voor meisjes waren geregeld alle plaatsen bezet, zoodat aan 60 jongens en 120 meisjes het onder wijs kon worden gegeven. In het afgeloopen jaar werd voor het eerst een ge meentelijk subsidie in de kosten van de teekenschool ad f 800,— toegekend. Ook in het afgeloopen jaar hield eene speciale com missie een arbeidsbeurs voor werksters. Voor naailoon ten behoeve van het kleerenmagazijn der Vereeniging werd f 1800 uitgegeven. Door dit magazijn werd voor zien in de behoeften aan kleederen ten bate der on dersteunden ook werd voor liefdadige doeleinden aan de leden verkocht en werd eindelijk voor aanzienlijke 214

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 214