215 Teh uis bedragen aan de gemeente geleverd ten behoeve der schoolkinderkleeding, Het ledental der vereeniging steeg van 3194 tot 3354, de contributie van f 20.619,tot f 22.947,De uit gaven stegen sterk de ondersteuning alleen met f2000, en alle andere posten van uitgaaf evenzeer, zoodat van de legaten wederom een gedeelte voor de loopende uit gaven moest worden verbruikt. Omtrent de .Jndustriëele Inrichting en Tehuis voor Mannen" van het Leger des Heils alhier, ontvingen wij de volgende mededeelingen De Inrichting biedt 60 personen eene geschikte plaats aan. In Januari 1907 was het gemiddeld getal opgeno men personen, die huisvesting en voedsel genoten 49. in Februari 50, Maart 46, April 40, Mei 36, Juni 34, Juli 36. Augustus 42, September 44, October 45, Novem ber 47 en December 48 per dag. Behalve huisvesting en voedsel werd aan deze mannen, zoo noodig, Wee ding en schoeisel verstrekt. In het afgeloopen jaar moesten uit de Inrichting ver wijderd worden6 mannen wegens dronkenschap. 5 wegens luiheid, 7 wegens oneerlijkheid en 3 voor on reinheid. Het meerendeel der mannen verliet de Inrichting, doordat zij. veelal door bemiddeling van het Leger des Heils, in de maatschappij terugkeerden om aan het werk te gaan. De gezondheidstoestand der opgenomen mannen was over het algemeen goed. Uit het verslag over het 48ste boekjaar van de„Uer- eeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten be trekkingen van verongelukte Scheveningsche 1'isschers" blijkt, dat het aantal weduwen en weezen, aan wie onderstand wordt verleend, .thans bedraagt respectievelijk 90 en 68 tegen 95 en 75 in het voorgaande jaar. Buitengewone uitkeering in aardappelen en steenkolen heeft, evenals het voorgaande jaar, geleidelijk kunnen plaats hebben, en wel in hoeveelheden van respec tievelijk 273,5 en 542 H.L. Uit de algemeene rekening blijkt, dat voor bedeeling werd uitgegeven eene som van f 8165,75, terwijl voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 215