216 Het Bestuur van het „Koningin Emmafond*”Veree niging tot ondersteuning van hoogbejaarde behoeftigen, deelde ons mede, dat de toestand van het fonds station- nair bleef. Het getal donateurs en donatrices bleef 29, dat der leden varieerde tusschen 282 en 285, terwijl het aantal contribuanten (niet-leden) 4 bleef. Door den stand der kas werd het Bestuur genoodzaakt zich strikt te houden aan den regel om alleen80-jari- gen en ouderen behoeftigen onderstand te verleenen. In vasten wekelijkschen onderstand bleven 25 ouden van dagen, terwijl het restant der kas, voor zooveel betreft de ontvangen extra-bijdragen, tot een bedrag van ruim f 800,— besteed werd aan Kerstgaven of Nieuwjaarsgeschenken in contanten, aan circa 140 aan vragers. Voorts werd f 100,besteed voor tijdelijken, dringenden steun, door het Dames-comité van huis bezoek en den huisbezoeker der Vereeniging noodig geoordeeld. Door een legaat van f' 100,van wijlen Dr. Eikendal werd het kleine kapitaal van het fonds eenigszins versterkt. Voorts wrerden, zoowel van II. M. de Koningin-Moeder, als van de Dirk en Anthonia Lammers-stichting, bij zondere giften ontvangen en door particulieren schen kingen gedaan, o.a. van f 300,en enkele van f50, en f 25,waaruit de tijdelijkc onderstanden en Kerst en Nieuwjaarsgiften konden worden bestreden. Het ge- heele bedrag der contributiön werd aan vaste weke- lijksche uitkeeringen besteed. Nog ontving het Bestuur van enkele zijden bons voor eetwaren enz., die mede onder de vast-bedeelden werden uitgedeeld. de buitengewone uitkeering een/bedrag van f 1004,20 werd besteed. De vereeniging ontving ook dit jaar van H. M. de Koningin een bijdrage van f 100, terwijl nog in het verslag van vele andere belangrijke giften, enz. wordt melding gemaakt. Tengevolge van overlijden en bedanken verloor de Vereeniging 145 leden, terwijl 214 nieuwe leden toetraden. Aan contributiën werd ontvangen f 4169,75 en aan giften, bijdragen, legaten en gratificatiën een bedrag van f 2137,63.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 216