217 HOOFDSTUK XI. Landbouw en Veeteelt. Landbouw. Hollandsche De afdeeling s-Gravenhage ran de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Uit het verslag der Vereeniging „Het Blauwe Kruis” over 1906 1907 blijkt, dat aan verpleegkosten voor door haar opgenomen kinderen werd uitgegeven eene som van f 1458,735, waarvan f 1223,werd terug ontvangen. Aan contribution werd ontvangen f 639,75 en aan giften f 420,50. De geheele uitgaven over het dienstjaar 1906/1907 bedroegen f 3546,79 en de ont vangsten f 3794,33, zoodat de rekening een batig saldo van f 247,54 aanwees. Het aantal leden der Vereeniging is thans geklommen tot 420. De Gemeente verleende een jaarlijksche subsidie van f 1000,—. De Directeur van de Bank van Leening heeft bij de tabel weder overgelegd een uitvoerig verslag', hetwelk mede onder de bijlagen wordt aangetroffen. Het ledeptal der afdeeling vermeerderde met ruim twee honderd, een gevolg van de in September j.l. alhier plaats gehad hebbende Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling vanwege de Maatschappij van Landbouw gehouden. De Rekening en Verantwoording over 1907 wijst een Instellingen ter voorkoming van armoede, door of vanwege de gemeente of particulieren beheerd. De gewone statistieke opgaven betrekkelijk deze in stellingen komen voor in de tabellen, als no. 32 onder de bijlagen opgenomen. I. De Bank van Leening. II. De Hulpbanken. III. De Spaarbanken. 1".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 217