218 De 's-Gravenhaagsche Tuinbmuc vereeniging, afdeeling der Nederlandsclie Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Het ledental der afdeeling- bedroeg op ultimo December 221, tegen 207 op het einde van 1906. De financiëele aangelegenheden zijn gunstig te noemen. Het bestuur hield 10 vergaderingen, terwijl 5 alge- meene vergaderingen plaats hadden. De tuinbouw-wintercursus, waaraan 27 leerlingen en 5 toehoorders deelnemen, en de cursus in heester- en fruitteelt, waarbij 34 leerlingen zijn geplaatst, loopen in Maart 1908 ten einde, zoodat eerst daarna de uitslag kan worden medegedeeld. Het onderwijs wordt gegeven door de heeren E. W. Lindeijer te Kethel, als hoofd der cursussen. E. Th. Witte te Leiden en J. A. lloitingh alhier. Wederom genoot de vereeniging den steun van het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Deze laatste stond haar bovendien eenige lokalen der school aan het Zieken in gebruik af tot het geven van het onderwijs. Door de vereeniging werd een verzoek gericht tot Burgemeester en Wethouders om, bijgelegenheid van den BOOsten geboortendag op 23 Mei 1907 van den grooten kruidkundige Linnaeus, de Nieuwe Parklaan ter herinnering te herdoopen in Linnaeuslaan. Besprekingen over het organiseeren eener groote internationale tuinbouw-tentoonstelling alhier vanwege voordeelig saldo van f 59,25 aan en bedraagt in ontvang f 4061,82. Dit saldo is geringer dan die van vorige jaren en wel als gevolg van de verleende subsidie en de receptiekosten, alles ten behoeve en ter gelegenheid van de genoemde tentoonstelling. De offers door de tentoonstelling van de afdeelingskas gevraagd, mogen als welbesteed aangemerkt worden. Evenals in vorige jaren werd ook in het afgeloopen jaar vanwege de afdeeling een cursus in hoefbeslag gehouden, waaraan een twaalftal leerlingen met succes deelnamen. Door herbenoeming van de periodiek aftredende be stuursleden kwam geene wijziging in de samenstelling van het Bestuur. •>0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 218