219 3°. Ve reen iging Flor alia. de afdeeling, hebben er toe geleid het voorstel te ren- voyeeren naar het Hoofdbestuur der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, die dan ook besloot te dezer stede in een der volgende jaren eene internatio nale tuinbouw tentoonstelling te houden. Op 12 Februari werd door Mej. A. G. de Leeuw een voordracht gehouden over „Vlakornament in de tuin bouwkunst'’ en op 15 Januari door den heer Th. J. Dinn over „Plantengroei en Tuinbouw op de Canarische eilanden”. Besloten werd om voort te gaan met het geven van tuinbouwonderwijs en het houden van voordrachten en lezingen op tuinbouwgebied. Aan het 32ste jaarverslag der vereeniging ontleenen wij het volgende: Ook dit jaar verminderde het getal begunstigers en leden. De inschrijving naar jonge planten in drie groepen, ieder van drie stuks, was in het afgeloopen jaar open gesteld in het lokaal van „De Hulpbank” aan de Rivier- vischmarkt en in het vereenigingslokaal der Van-Ostade- woningen. Er werd door 306 personen ingeschreven naar 529 groepen. Bovendien werden aan 80 kinderen uit de Van-Ostadewoningen ieder 2 planten uitgereikt, welke op de tentoonstelling eene afzonderlijke afdeeling vormden. Aan inschrijvingsgeld werd ontvangen f 106,75 tegen f 104,75 in het voorafgaande jaar. De jaarlijksche bloemententoonstelling, welke weder werd gehouden in de lokalen van het Kon. Zool. Bot. Genootschap, werd druk bezocht, vooral des Zondags. Het Gemeentebestuur verleende weder eene subsidie van f 50 voor dit doel. Aan entrée-gelden werd f 114.43 ontvangen. De vereeniging ontving wederom financieëlen steun van H. M, de Koningin en van H. M. de Koningin- Moeder. Aan contributie werd dit jaar ontvangen eene som van f401. De rekening en verantwoording, in ont vangst aanwijzende f 1114,15 sloot met een batig saldo van f 152,73s.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 219