220 4°. Het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. H.A. 200.65 H.A. 411.11 van 1 'eeteelt. Hakhout Opgaand loofhout. Dennenbosschen Wij verwijzen naar de Nota, opgenomen als bijlage No. 33. 1.90 6.49 28.29 0.49 Wij laten hier volgen eene opgave van de uitge strektheid der beteelde gronden in de gemeente. Bouwland Blijvend grasland (wei- en hooiland) Tuinen met inbegrip van boom gaarden voor eigen gebruik 56.90 Warmoezerijen v. d. handel. 106.58 Oppervlakte, gebruikt voor ooft teelt voor den handel Boomkweekerijen Bloemkweekerijen Bioembollengrond Totaal tuingrond 32.59 344.69 Totaal bosch De middenprijzen van de veld- en tuinvruchten, van ooft, vee, boter, kaas, alsmede de ter markt gebrachte hoeveelheden, worden opgegeven in het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie Bijlage 35). In 1907 deed zich mond- en klauwzeer voor hij het vee van 83 landbouwers; 2 runderen zijn aan die ziekte gestorven. Tuberculose deed zich voor bij 4 runderen, welke alle door het Rijk ter afmaking werden overge nomen, als lijdende aan clinische tuberculose. Daar zich overigens geene ziekte- of sterfgevallen voordeden, kan ook met het oog op het zeer gunstige verloop van het mond- en klauwzeer, de gezondheids toestand van den veestapel over het algemeen gunstig worden genoemd. 97.19 H.A 1531.30 O Q Oö.oO

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 220