222 b. c. Handel en Scheepvaart. III. a. Binnenlandsche handel. b. Buitenlandsche handel. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. 9.54Ï) 73.672 1 'errening Mijnwezen. Deze takken van nijverheid treft men in deze gemeente niet aan. Mededeelingen betreffende de scheepvaart worden gevonden in 4 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken. Uit de opgaven van den Havenmeester blijkt, dat in 1907 de gemeente zijn binnengekomen langs de haven kantoren aan Paragraaf 2 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken bevat een overzicht van de ver schillende markten te dezer stede, van de hoeveelheid der aldaar aangevoerde voortbrengselen en van de daarvoor bestede prijzen. c. Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. 200.977 71.620 1.187.258 ton tegen 99.616 vaartuigen, metende 1.468.774 ton, in 1906. de Laakhaven 36.166 vaartuigen, metende 914.661 ton N.Eik en Duinen 27.961 de Beek 9.545 te zamen d. Visscherij binnengaats, op de Zuiderzee en buitengaats. Mededeelingen betreffende de visscherij en aanver wante bedrijven treft men aan in 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. Bijzonderheden omtrent de Visschershaven te Scheve- ningen zijn vermeld onder Hoofdstuk V blz. 119) en in het verslag van den toestand dier haven, opgenomen onder de bijlagen, als no. 45.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 222