223 f per week. e. 1000 1400,— 950,— 800,— 650 728,- d. In- en uitklarlngen. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden bekend. Een havenmeester alsmede f 300,voor vergoeding van huis- en kantoorhuur, benevens perceptieloon. Een on der-havenmeester Een gaarder Drie gaarders, ieder Een gaarder Achttien brugwachters, ieder. Twee brugwachters, ieder f 13, g. Reederijen, compacten, schippersgilden en zeemanscollegiën. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden mede gedeeld. Werven en scheepsbouw. Onder 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken komen eenige mededeelingen betreffende de werven en de scheepsbouw voor. f. Schepen. Onder letter c van dit hoofdstuk treft men daarom trent eenige bijzonderheden aan. Voor bovengemelde vaartuigen is in 1907 aan haven geld ontvangen f 35.617,74. Voor 46 houtvlotten be staande uit 239 koppels, werd f 35,85 aan havengeld ontvangen en voor 12 losse balken, te zamen 210 M., f 1,05. Voorts werd aan liggeld eene som van f 163,32 ontvangen voor 152 vaartuigen, te zamen metende 5444 ton, aan niet-ingezetenen toebehoorende, terwijl f 913,80 werd ontvangen voor bewoonde en onbewoonde vaartuigen van ingezetenen der gemeente. Aan haven- en liggelden werd alzoo te zamen ont vangen eene som van f 36.731,76 tegen f 44.843,08 ten vorigen jare. Op 1 Januari 1908 bestond het personeel bij het Havenwezen uit Jaarwedde. ,7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 223