228 I Westlandsche Stoomtramrceg-Maatschappij •I Maatschappij Amsterdams Goeder enr err oer De omnibusdienst dezer Maatschappij wordt uitgevoerd op de lijn Buitenhof— Scheveningen v.v. In het jaar 1907 werden vervoerd 357.961 personen tegen 408.037 ten vorigen jare en tegen 502.831 in 1905. Maatschappij tot exploitatie ran Tramwegen. Op de lijn 's-GravenhageLeiden werden in het af- geloopen jaar 844325 personen vervoerd tegen 760133 in 1906. Door de rijtuigen werden 241.567,5 K.M. afgelegd, zoodat gemiddeld per 100 afgelegde K.M. 350 personen werden vervoerd. C. Nederlandsche Bank. (Agentschap der) De gewone opgaven betrekkelijk dit agentschap zijn opgenomen in paraaf 6 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, alwaar tevens mededee- 1 14.26 15,17 ran (*)Delijn Naald wijkde Lier Maaslandsche- dam werd don len Febr. 1908 voor het verkeer ge opend. De lijn Loos duinen—-Kijkduin werd slechts ge durende het bad seizoen v. 15 Juni t m 30 September geëxploiteerd. 1.435 M. stoom. 14 16 29 1.021.318 16.505.600 KG. f 139.302,26s 26.S 15.83 10.603,19s Opbrengst reuvervoer Opbrengst van personen en goede renvervoer met inbegrip van di verse ontvangsten per dagkilo meter Totale lengte der lijnen van’s-Gra venhage—Loosduinen—Poeldijk- Monster’s-Gravenzande—Hoek van Holland, met een zijtak van PoeldijkNaaldwijkde Lier Maaslandschedam(*) en een zij tak van Loosduinen naar Kijk- duin(**) Hiervan is enkel spoor dubbel spoor Spoorwijdte Gebezigde trekkracht Locomotieven Rijtuigen Goederenwagens Aantal vervoerde reizigers Vervoerde goederen Opbrengst personenvervoer goederenvervoer diverse van personen en goede- per dagkilometer 34.486 M. 34.486

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 228