229 de cijfers der 20098 19357 20274 3632 3176 3146 3741 4364 4421 656 546 542 lingen worden gedaan betrekkelijk de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging, de 's-Gravenhaagsche Crediètver- eeniging en Depositokas, de Algemeene Bankvereeniging, de Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging, de ’s-Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland, de Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland, de Westlandsche Hypotheekbank, de Oranje-Nassau- Hypotheekbank, de eerste Nederlandsche Hypotheek- briefbank, de Stedelijke Hypotheekbank, de Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Ongelukken, de Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp, enz. 1). Ten aanzien van inrichtingen van verschillenden aard ontvingen wij de volgende mededeelingen I. Haagsche Broodfabriek aan de Bilderdijkstraat. Door den directeur dier fabriek werd ons alleen medegedeeld, dat de financiëele uitkomsten van het bedrijf gunstiger zijn dan in vorige jaren, tengevolge van het niet tegen de hoogste prijzen inkoopen der snel in prijs rijzende grondstoffen (tarwebloem welk artikel vergeleken met de in het voorjaar geldende prijs onge veer 40 in prijs is vooruitgegaan. Een geringe vermeerdering van productie was te bespeuren, mede een gevolg van eene geringe toename der clientèle. II. 's-Gravenhaagsche Wasch- en Badinrichting. Riviervischmarkt 15, achter de Groote Kerk. De cijfers der exploitatie over 1907 getuigen wederom van vooruitgang, wat de badinrichting betreft, en van geen noemenswaardige achteruitgang, wat de wasch- inrichting aangaat. Hieronder volgt een overzicht van exploitatie over de laatste drie jaren 1905 1906 1907 J A A R. baden. waschuren. gebruikte droogrekken. I vrouwen, ge- i j bruik gemaakt i hebbende van i de waschin- richting. Aantal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 229