231 f 1.797.781,66 84.327,35 44.890,47 - 114.896,86 - 179.129.19 21.322,105 Het reservefonds is gestégen tot f 63,793,52. De geheele ornzet bedroeg f 2.242,347,64 s, waarvan door niet-leden f 53000,werd besteed; er is al zoo voor f 86,323,20s meer verkocht dan in 1906. De ontvangsten in de verschillende winkels bedroegen Afd. A (kruidenierswaren) B (glas- en aardewerk) C (sigaren en tabak) D (garen en band). E (wijn en bier) F (schrijfbehoeften) Op 31 December j.l. waren in dienst der vereeniging 233 beambten en bedienden, dat is evenveel als een jaar tevoren op hetzelfde tijdstip. Aan die personen werd gedurende het jaar 1907 f 134,852,33 aan loon uitbetaald. Bovendien zullen zij genieten een aandeel in de winst van f 21000. Van de zuivere winst wordt volgens de voorgeschre ven afschrijvingen voor het ondersteuningsfonds der beambten en bedienden f 8644,afgezonderd, waardoor dat fonds klimt tot f'163.509,16. I. Coöperatieve Vleeschhouirerij van het district ’s-Gra- venhage der Vereeniging „Eigen Hulp”. Bedroeg op 1 Januari 1907 het aantal leden 1328, op 31 December was dit getal tot 1276 gedaald. Er werd ingeslagen aan vee en vleeschwaren voor een bedrag van f 205.583,69*; de verkoopsom daarvan bedroeg f 251.592,10, latende alzoö een bruto winst van 1’ 46.008,40s. Aan leden met recht op dividend werd verkocht voor een bedrag van f 221.806,40 en aan anderen voor een bedrag van f 29.785,70. De exploitatiekosten beliepen f 20.993,36 en de netto winst bedroeg f 25.015,04s. Aan de leden kan 9 pCt. van het bedrag van hun verbruik worden uitgekeerd. VII. Coöperatieve aardappelen- en brandstoffenvereeniging „Eigen Hulp’. Uit het verslag over het boekjaar 1906— 1907 blijkt, bat het aantal leden op 1 Juli 1906 2390 bedroeg. In T) n T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 231