i 232 VIII. den loop van dit boekjaar traden toe 414 en traden uit 147 leden, zoodat de Vereeniging op 30 Juni 1907 2057 leden telde. Gedurende het boekjaar werden aan leden en aan niet-leden o.m. geleverd4.403,50 H.L. steenkolen, 56.604 H.L. anthraciet, 96,728 H.L. cokes, 1.289.750 stuks turven, 491.798 stuks briketten, 2.045 H.L. houtskool en 23.600 H.L. aardappelen. Hiervoor werd ontvangen van de leden f212.388,06 en van niet-leden f 61.809,17S, te zamen f 274.197.23s. Het personeel bestond op 30 Juni 1907 uit: een adjunct- directeur, een boekhouder, twee klerken en 35 koetsiers en vaste knechts, terwijl naar behoefte losse knechts in dienst worden genomen. De zuivere winst bedroeg f 19.463,98s. Aan de leden kon 7 pCt. van hun verbruik als dividend worden toe gekend. IX s-Gravenhaagsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruikxvereeniging ,,l)e Hoop”. De verkoop van brood bedroeg over het boekjaar 1906—1907 f483.995.23, tegen f 519.082,87 s in het vorige boekjaar, alzoo f 35.087,645 minder. Hierbij dient reke ning gehouden te worden met den broodprijs, welke gedurende twee derde gedeelte van het jaar f 0.02 per K.G. lager was. Een dividend van 15 pCt. kon evenwel nog aan de leden worden uitgekeerd. In de afdeeling Kruidenierswaren werd verbruikt voor een bedrag van f 109.956,60. Het uitgekeerde dividend bedroeg 3’/2 pCt. Van de afdeeling Melkinrichting werd aan melk, boter en kaas voor een bedrag van f300.654,235 betrokken. Coöperatieve brood- en banketbakkerij, vroeger van „Eigen Hulp”. De balans over 1907 gaf, blijkens mededeeling van wege het bestuur, alleszins bevredigende uitkomsten aan omtrent den bloei der bakkerij. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1907 886 en was op 1 Januari 1908 geklommen tot 991. De ontvang sten bedroegen in 1906 f76.757,133 tegen 1'67.708,59 in 1907.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 232