233 X. broodverkoop beliep in het boekjaar 19061907 Coöperatieve Broodbakkerij, Verbruiksrereeniging en Ziekenfonds „De Volharding" De f 7)88.247,54 tegen f 606.194,49* in het afgeloopen boek jaar; gedurende 4 maanden van 19051906 bedroeg de broodprijs f0.18 en in de andere 8 maanden f 0.16 per K.G., terwijl die prijs in 19061907 over het geheele jaar f 0.16 heeft bedragen. De hoeveelheid verbruikte beschuit was iets kleiner dan in het vorige boekjaar; er werd voor beschuit ontvangen f 17.165,08 tegen f 17.982,05 in 1905—1906. In de afdeeling kruidenierszaak, spekslagerij en boter en kaas beliep het verbruik f 494.337,21s tegen f 495.615,08* in het vorige jaar. De ontvangst aan contribution in het Ziekenfonds vermeerderde van f 206.910,60 tot f 222.120, d.i. met f 15.210,34 of 7,35 pCt. Het vaste personeel der afdeeling Broodbakkerij telde op 30 September 119, dat van het Ziekenfonds 40 en dat der Kruidenierszaak 47 personen. Aan de leden kon als dividend worden uitgekeérd: voor de afdeeling Broodbakkerij 12 pCt. en voor de afdeeling Kruidenierszaak 8 pCt. van hun verbruik. Hiervan kon een dividend van 7’/2 pCt. worden uitge keerd. De afdeeling Bakkerij mag zich steeds in toenemende bloei verheugen, het debiet der afdeeling Kruideniers waren bleef evenals voorgaande jaren stationnair, de omzet in de afdeeling Melkinrichting werd steeds grooter en bedroeg gemiddeld 53000 liters zoete melk per week; evenzoo werd de boter omzet grooter. Het personeel der vereeniging bestaat te zamen uit 170 personen. Bij het einde van het vorige boekjaar bedroeg het getal leden 6996; in den loop van dit jaar traden toe 751 en zijn overleden en uitgetreden 259, zoodat op 1 September 1907 het aantal leden tot 7488 geklommen was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 233