I 234 Maatschappij Zeebad Scheveningen. XI. Buitenbaden. Minder T in 1907 in 1906 I baden. 23370 29042 5377 10334 Van den directeur-generaal van deze inrichting ont vingen wij eenige mededeelingen, waaruit wij het vol gende aanstippen: De opening van het Kurhaus had plaats op den lsten Juni, die der baden op 15 Juni d.a.v. De vermindering in het aantal buitenbaden is het gevolg van de uiterst ongunstige weersgesteldheid, waar door het seizoen 1907 zich heeft gekenmerkt, welke omstandigheid zich in andere takken der exploitatie ook duchtig heeft doen gevoelen. Ware het niet, dat de Vredesconferentie vele harer Gedelegeerden hun intrek op de badplaats had doen nemen, het seizoen 1907 zou als een der ongunstigste in de annalen der Maatschappij geboekt zijn. Nu echter heeft de langdurige aanwezigheid van de Gedelegeerden ter Conferentie met hun gevolg voor een gedeelte goed gemaakt wat het slechte weder bedorven heeft. Ook door het Internationaal Zuivelcongres, waarvan de bijeenkomsten in de zalen van het Kurhaus en Palace Hotel gehouden zijn, is het vreemdelingen ver keer den afgeloopen zomer zeer uitgebreid geweest. Het resultaat van het badbedrijf blijkt uit de vol gende cijfers: Het getal binnenbaden bedroeg in 1907 7693, tegen 7082 in 1906. 16339 I 45086 28457 67833 12118 J 22747 5672 4957 Totaal. i Gemengde baden. I Dames- baden. I Heeren-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 234