I I I INHOUD. I I 14. 15. 21. 22. 17. 18. 19. 9. 10. 11. 19A. 20. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. '8 Overzicht van de geboorten. levenloos aangegevenen en overledenen. woonplaatsveranderingen. huwelijken. Staat der sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom. Staat der sterfte over de verschillende maanden desjaars. van de ontvangsten over 1906. uitgaven over 1906. Overzicht van den stand der schulden. Hoofdelijken omslag. Verslag van den staat van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Verslag omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. Tabel van voorgekomen gevallen van besmettelijke ziekten en het verloop van sommige ziekten in iedere straat der gemeente. Verslag van den tijdelijken Inspecteur ter bestrijding der Cholera. Legger van de wegen en voetpaden, behoorende tot de gemeente ’s-Gravenhage. Verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis. Verslag van de Inspectores der Gemeenteapotheek. het Hygiënisch Genootschap. den toestand en de exploitatie der Gemeente- gasfabrieken. Verslag betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. Verslag van de plaatselijke Commissie voor het Lager Onderwijs1 met de daarbij behoorende bijlagen. Namen der hoofden, onderwijzers en onderwijzeressen, werkzaam aan de openbare lagere scholen en aan de gemeentelijke bewaarscholen, naar volgorde van be noeming. Verslagen van de Commissiën tot wering van school verzuim. n 16. 6. r? 8’ I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 237