I I 1 r B(Jlage 7 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN over het Dienstjaar 1906. 149.768.92 Heffingen als belastingen geregeld, met uitzondering 22.567.50 248.996 zielen. f 1.320.687.87» 152.006.27 148.115.82 94.740.99 5 Naam der Gemeente: ’s-Gravenhage. Bevolking op 31 December 1906 1. Batige sloten van vorige diensten Inkomsten uit Bezittingen. 2. Huren, pachten, renten, tienden, grond renten, erfpachten en andere inkomsten uit bezittingendaaronder begrepen op brengst van wegen, vaarten sluizen en andere werken buiten de Gemeente gelegen, doch voor hare rekening onderhoudenf van die in kolom 8 17 bedoeld. Weg-, straat-, riool-, brug-, kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen, rechten voort vloeiende uit de begrafeniswet, heffing wegens het schutten van vee, en andere gelden voor het gebruik of genot van gemeentewerken of inrichtingen, leges ter gemeente-secretarie en rechten van den burgerlijken standf Onderwijs (bewaar-, naai-, brei-, muziek-, zang-, rij- en zwemscholen, vroedvrouwen school) L Schoolgelden voor Lager Onderwijs - 5. Schoolgelden voor Middelbaar Onderwijs - 6. School-, college- en examengelden voor Hooger Onderwijs- Gymnasium 7. Schoolgelden voor andere inrichtingen van 3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 245