7 2 r 2.145,- 17a. 17b. Opcenten op 309.497,37 f 1.448,87 20. Gemeentezieken huis (a) Retributiên 221.079.79 34.597,71 15. 16. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 21. 22. I 52,410,85’ 87,949.40 600,720,26 267,552,78 152.505,52 5 8. Ontvangsten ter zake vanGasfabriek (a) f 1.825.120.63 Electriciteit (a) - Waterleiding (a) - Telefoon (a) - Tram (b) - Slachthuis Vuilnisverzame ling (a) - Leenbank. - Gemeentelijke publiciteit (b) - de grondbelasting (gebouwde eigendommen) aantal40 Opcenten op de grondbelasting (gebouwde eigendommen) bedrag Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) aantal 10 Opcenten op de grondbelasting (onge bouwde eigendommen) bedrag Opcenten op de personeele belasting aantal 50-102 Opcenten op de personeele belastingbedrag 1.122,669,98 Hoofdelijke omslag of andere plaatselijke directe belastingen: Belasting naar het geschatte inkomen Belasting naar het geschatte inkomen af geleid uit den uiterlijken staat, volgens in de belastingverordening vermelde grond slagen - 1.078.498,775 Belasting wegens gebouwde eigendom men, die zelve of wier aanhoorigheden aan de openbare straten of wegen belenden OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. Inrichtingen van Nijverheid. Belastingen. 18. 19. 5 23. IJ tl V O Door toevoeging van de letters a en b aan te geven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer dan wel door concessionarissen. Voor gemeenten, die alleen het batig of nadeelig saldo dezer inrichtingen op de gerneenterekening brengen, moet het totaal der ontvangsten en uitgaven in de kolom aanmerkingen worden opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 246