7 3 24. 13,806,25 f f 6.566,40 37. 25.825,88 25. 26. 631.999.82 600 371.367,005 59,246,85 5 Belastingen, waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt. 27. Opbrengst van het vergunningsrecht we gens verkoop van sterken drank in het kleinf 28. Belastingen op voorwerpen van verbruik 29. Wik- en weegloonen Uitkeeringen (van Rijk, Provincie of anderen). Subsidiën, giften, legaten. 30. Uitkeering aan de gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad no. 156) bedoeld in art. 1 tot en met 9 bis. 81. Idem bedoeld in art. 10 32. Rijks- en Provinciale bijdragen voor het Hooger Onderwijs 33. Rijks- en Provinciale bijdragen voor het Middelbaar Onderwijs 34. Rijksbijdragen ter vervanging van vroegere Rijksjaarwedden bij het Lager Onderwijs 35. Vergoeding: a. krachtens art. 48 der wet op het Lager Onderwijs b. krachtens art. 49 der wet op het Lager Onderwijs wegens het geven van herha- lingsonderwijs tegen 30 ets. per lesuur - 36. Bijdragen van andere gemeenten, instel lingen van weldadigheid enz. in de kosten van het Lager Onderwijs Subsidie van het Rijk ingevolge art. 53 der wet op het Lager Onderwijs voor ge wone kosten van het Lager Onderwijs 38. Idem voor buitengewone kosten van het Lager Onderwijs 39. Onderstand aan gemeenten, die buiten staat zijn in alle of sommige kosten harer huishouding behoorlijk te voorzien. 40. Subsidiën en andere ontvangsten voor verpleging van krankzinnigen f Belasting wegens gebouwde eigendommen en hunne aanhoorigheden, die gelegen zijn in bepaalde gedeelten der Gemeente Belasting op de hondenf Belasting op tooneelvoorstellingen en andere openbare vermakelijkheden 'OVERZICHT DER ONTVANGSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 247