7 4 •11. 1.740,- 42. 43. f 2.673.930,90 44. 518.80 45. 46. 68.466.16 47. Opbrengst van verkochte eigendommen. 37,216, f Geldleeningen. 50. Totaal der ontvangsten 48. 49. Verkoop van rentegevende bezittingen Verkoop van andere goederen Opbrengst van geldleeningen ten name: a. van de gemeente-10.603.655,68’ b. van inrichtingen door haar beheerd f22.139.024,09s Restitutie van uitgezette kapitalen, van voorschotten, ’t zij aan ambtenaren, ’t zij wegens armwezen, belasting, militaire zaken, verhaalde vervolgings- en proces kosten, straatreparatie, kosten van ont smetting, ontvangsten ten behoeve van derden, stortingen voor pensioenen Boeten, aanhalingen, opbrengst van ge schut vee, van niet gereclameerde ge vonden goederen Afkoop van persoonlijke diensten of van belasting in natura, of verplichting tot arbeid of levering (artt. 193 en 239 Ge meentewet) Ontvangsten, die op de gemeenterekening geregeld voorkomen en niet tot de voor gaande behooren Toevallige baten Bijdragen voor bijzondere doeleinden door Rijk, Provincie, andere Gemeenten, instel lingen of bijzondere personen verstrekt f Alle anderen subsidiën, giften of legaten Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. HM OVERZICHT DER ONTVANGSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 248