i I L By lage 8 OVERZICHT HER UITGAVEN. Over het Dienstjaar 1906. 209.576,50 6 1.600,- 32.345,27 199.294,23 Naam der Gemeente: ’s-Gravenhage, 1. Nadeelige sloten van vorige dienstjaren I I 5. Algemeene PolitieJaarwedde van commis sarissen, inspecteurs, agenten, veldwachters nachtwakers, torenwachtersbureaubehoef ten, kosten van wachtgebouwen en bureaux, kosten van bewaring en transport van ge arresteerden en van verwijdering van dóór trekkende vreemdelingen. Kosten van ge heime politie 137.696,74 8 2. Personeel en algemeene bureaukostenJaar wedden van Burgemeester, Wethouders, Secretaris, Ontvanger, presentiegeld, jaar wedden van ambtenaren en bedienden aan Secretarie en Ontvangkantoor, schrijfloonen en schrijfbehoeften, drukkosten, kosten van Gemeentehuis, vuur en licht, aankoop van boeken, bladen, archief, briefporten, vracht- ten, zegels, advertentiën, reiskosten. f 2a. Bezoldiging van ambtenaren van den bur gerlijken stand 3. Bijzondere verrichtingenVerkiezingen, kadastrale stukken, burgerlijke stand, be volkingsregister, nummering der huizen, nationale militie- 4. Perceptiekosten, kosten van vervolging, betaling aan het Rijk van het ontvangloon, schatters vergunningsrecht, restitutie van belasting en vergoeding wegens kwade posten- Bestuur der Gemeente. I Politie. Inning der belastingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 249