8 2 443.563,8.7 20a. 19. 20. 66.897,72 256.009.62 12.554,59 21.079,79 31.758,83 13. 14. 15. 16. 17. 18. 10. Openbare gebouwen, huizen, torens, klok ken, uurwerken, straten, pleinen, wegen, voetpaden, bruggen, plantsoenen, havens, vaarten, kaaien, markten, ponten, riolen, begraafplaatsen, bouwpolitie, jaarwedden en toelagen van alle ambtenaren en bedien den bij deze takken van dienst werkzaam, voor zoover deze niet vallen onder 4 11. Verzekering tegen ongevallen etc. 9. Vaccine, keuring van levensmiddelen en slachtvee, toezicht op prostitutie, hygië nisch toezicht op de woningen, ontsmet ting, verpleging van afgezonderde besmet telijke zieken - 2.438.290,78 4.978,534 64.959.40 180.738.684 350 506,725 - 1.587.638,32 3.916,05 12. Uitgaven der gemeente voor: Gasfabriek (a) - 2.312.039,98 Electriciteit (a) - Waterleiding(a) - Telefoon (a) - Tram (6) Slachthuis (a) - Vuilnisverza meling (a). Leenbank Gemeentelijke publiciteit (b) Ziekenhuis (a) - Uitbreiding Ziekenhuis 6. Jaarwedden en toelagen. Onderhoud en aanschaffing van brandbluschmiddelen f 34.727,49 3 - OVERZICHT DER UITGAVEN Brandweer. Gezondheidsdienst. Openbare werken. v 'll V H V V n n n Inrichtingen van Nijverheid. 7. Openbare verlichting- 8. Schutterij Door toevoeging van de letters a en b aan te geven of de inrichtingen worden geëxploiteerd in eigen beheer, dan wel door concessionarissen. Voor gemeenten, die alleen het batig of nadeelig saldo dezer inrichtingen op de gemeenterekening brengen, moet het totaal der ontvangsten en uitgaven in de kolom aanmerkingen worden opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 250