8 3 Onderwijs, Kunst en Wetenschap. 109.324,62 66.658,21 Armwezen. 197.048,25 f 137.101.505 143.241.62 15.715.75 Landbouw, Handel en Nijverheid. 5.430.89 233.725,745 270.925,29 5 30. Subsidiën aan maatschappijen van land bouw, handel en nijverheid; toelage aan veeartsen 31. Kosten der Kamers van Koophandel en Fabrieken, Kamers van Arbeid, kosten voor den ijk, voor pesterij-, telegraaf-en telefoon kantoren, subsidiën aan en keuring van openbare middelen van vervoer 26. Geneeskundige armenverzorging, jaarwed den van geneeskundigen en vroedvrouwen, kosten van geneesmiddelen (apotheek, gast- en ziekenhuizen) 27. Subsidiën aan instellingen van weldadig heid 28. Kosten van overbrenging, plaatsing, ver zorging van behoeftige krankzinnigen f 29. Alle overige uitgaven voor het armwezen, werkverschaffing, bedeeling, restitutie van onderstand, administratiekosten - 21. Hooger Onderwijs: Jaarwedden, toelagen, vergoeding voor woning, pensioensbijdra gen, terugbetaling van te veel genoten subsidie, schoolgebouwen, meubelen, be hoeften, verwarming en verlichting, prijs- uitdeelingen, normaallessen, examens, toezicht, subsidiënf Gymnasium. 22. Middelbaar Onderwijs; idem- 23. Lager Onderwijs: idem benevens bijdra gen aan andere gemeenten- 1.277.981,57 24. Andere inrichtingen van onderwijs (be- waarr, naai-, brei-, muziek-, zang-, rij-en zwemscholen, vroedvrouwenschool). 25. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst en wetenschap, als voor musea, bibliotheken, schouwburgen, volksfeesten en muziekkorpsen OVERZICHT DER UITGAVEN. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 251