8 4 32. f Kerkelijke zaken. 33. schulden ten name van de 929.518,— 35. 412.500,- 37. 118.338,24 40. 41. Grond-, dijk- en polderlasten, vaste huren, erfpachten, grondrenten, onderhoud en administratie, jaarwedden en toelagen aan rentmeesters, opzichters, arbeiders, kosten vallende op verhuringen, verkoopingen, brandassurantiën en alle kosten en lasten ten behoeve van bezittingen, niet voor den publieken dienst gebruikt Pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, toela gen aan oud ambtenaren of aan weduwen en weezen van ambtenaren Uitgaven niet tot de vorige behoorende: a. voorschotten van allerlei aard b. andere uitgaven Totaal der uitgaven Subsidiën voor bouw of herstel van kerken of pastorieën, toelagen aan predikanten, pastoors, kosters, organisten Rente van Annuïteit van schulden ten name: a. der Gemeente f b. van inrichtingen door haar beheerd Aflossing van schulden ten name van de Gemeente 54.875,- - 7.942.595,45 f 21.029.018,25 Aankoop van rentegevend goed, plaatsing van gelden Afkoop van door de Gemeente verschul digde lasten OVERZICHT DER UITGAVEN. Beheer en onderhoud van bezittingen. Gemeenteschulden. 34. 36. Geldbelegging. 38. Pensioenen. 39. J Gemeente 23.865,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 252